Szanowni Państwo, księgarnia WszystkieKsiazki.pl jest w trakcie rozbudowy - zamówienia na obecną ofertę można składać w KsiegarniaDlaNauczycieli.pl. Dziękujemy!

Regulamin


Platforma WszystkieKsiazki.pl – obejmująca księgarnie internetowe KsiegarniaAPS.pl, KsiegarniaDlaNauczycieli.pl, Księgarnia Akademicka.com i Księgarnia WszystkieKsiazki.pl – prowadzona jest przez:

Firmę Dotacje Celowe Marcin Adamczyk (zwaną dalej Właścicielem Platformy) z siedzibą przy ul. Wąwozowej 21 lok. 6, 02-796 Warszawa, NIP 951-196-57-08, REGON 147292276.

Lista pojęć
Klient – osoba korzystająca z Platformy
Klient zarejestrowany – Klient, który dokonał rejestracji na Platformie i ma Konto klienta
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)
Konto klienta – konto utworzone na Platformie przez Klienta podczas rejestracji na Platformie; Konto jest aktywne po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji, łącznie z potwierdzeniem Konta odsyłaczem weryfikacyjnym
Księgarnia stacjonarna – księgarnia należąca do Właściciela Platformy, działająca przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa
Magazyn – magazyn Właściciela Platformy, do którego należy odesłać ewentualne zwroty i reklamacje; adres magazynu: Księgarnia (Magazyn), Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Obsługa Platformy – pracownicy Właściciela Platformy dedykowani do kontaktu z Klientami; aktualne dane kontaktowe do Obsługi Platformy znajdują się w zakładce Kontakt w stopce każdego z Serwisów; Obsługa Platformy pracuje w dni robocze w godzinach 10:00 - 18:00
Operator płatności internetowych – wiarygodna i wyspecjalizowana firma obsługująca na zlecenie Właściciela Platformy płatności przez Internet
Osoba kontaktowa – osoba wskazana podczas składania zamówienia lub rejestracji jako osoba do kontaktu w sprawie danego zamówienia; wszelkie informacje o realizacji zamówienia lub ewentualne zapytania dot. zamówienia będą kierowane na adres email lub numer telefonu tej osoby
Panel klienta – strona dostępna po zalogowaniu się do Platformy zawierająca informacje dot. Klienta i składanych przez niego zamówień
Platforma WszystkieKsiazki.pl (w skrócie Platforma) – grupa powiązanych serwisów internetowych (zwanych w skrócie Serwisami) mająca wspólną bazę klientów; aktualną grupę serwisów wraz z adresami ich stron internetowych zawiera Załącznik 1.
Postanowienia ogólne

Regulamin dotyczy całej Platformy WszystkieKsiazki.pl i określa:
1. Zasady korzystania z Platformy,
2. Zasady składania, opłacania i dostarczania zamówień,
3. Zasady rejestracji i logowania,
4. Zasady korzystania z rabatów, kodów promocyjnych i promocji.
5. Zasady rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
6. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji produktów,
7. Zasady zwrotu należności.
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies określa Polityka prywatności.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.

§1. Zasady korzystania z Platformy

Korzystanie z Platformy oznacza akceptację regulaminu.

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Platforma działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny z wyłączeniem uzasadnionych przerw technicznych lub ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Przerwy techniczne mogą być spowodowane m.in. przeglądem, konserwacją, wymianą, rozbudową lub awarią wykorzystywanych rozwiązań sprzętowo-programistycznych, przerwą w świadczeniu usług przez partnerów technicznych bądź ingerencją osób trzecich. Właściciel Platformy dokłada wszelkich starań, by ewentualne przerwy techniczne były jak najkrótsze.

Do korzystania z Platformy niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zgodną z Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji z włączoną obsługą plików cookies.

Platforma przeznaczona jest do przeglądania oferty produktów oraz składania i obsługi zamówień na produkty. Niedozwolone jest korzystanie z Platformy w sposób naruszający dobre obyczaje, przepisy prawa, zasady niniejszego regulaminu i będący w sprzeczności z przeznaczeniem Platformy. Zabronione jest ingerowania w rozwiązania techniczne, kod programistyczny i udostępnioną zawartość. Zabronione są wszelkie działania mogące negatywnie wpływać na poprawne funkcjonowanie Platformy.

Znaki towarowe, udostępniona zawartość i rozwiązania techniczne wykorzystywane na Platformie mogą być chronione prawnie, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właścicieli zabronione.

§2. Zasady składania, opłacania i dostarczania zamówień

Zamówienia mogą składać zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nieposiadający konta na Platformie, przy czym zakres dostępnych opcji może się różnić dla obu grup Klientów. Do złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej. Należy mieć na uwadze, że niektóre systemy pocztowe mogą kwalifikować wysłane z Platformy emaile jako Spam lub Oferty i tym samym umieszczać je w innych niż domyślnych folderach. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o postępach realizacji zamówienia lub ewentualne utrudnienia w realizacji zamówienia spowodowane usuwaniem lub blokowaniem emaili przez system pocztowy Klienta lub oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta.

W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrane produkty do koszyka, a następnie zweryfikować wybrane produkty, podać dane niezbędne do dostarczania i opłacenia zamówienia (w tym imię i nazwisko Osoby kontaktowej, jej adres email i numer telefonu oraz adres dostawy), podać dane niezbędne do wystawienia faktury, zaakceptować aktualny regulamin i zatwierdzić zamówienie.

Dostępne formy płatności i dostawy oraz opłaty za nie i zasady, kiedy są bezpłatne, mogą różnić się w poszczególnych Serwisach oraz w zależności od tego, czy Klient jest zarejestrowany na Platformie. Aktualnie dostępne formy płatności i dostawy (wraz z opłatami i zasadami) w poszczególnych Serwisach opisane są w zakładce Sposoby płatności i dostawy (odsyłacz w stopce) każdego z Serwisów. Gdy zamówienie ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest wyłącznie płatność za zamówienie przedpłatą na konto lub poprzez Internet po uzgodnieniu z Klientem kosztu i sposobu dostawy. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo zmian dostępnych form płatności i dostawy, opłat za nie oraz zasad, przy czym zmiany te nie wpływają na już złożone zamówienia.

O poszczególnych etapach obsługi zamówienia – począwszy od potwierdzenia jego złożenia – Osoba kontaktowa informowana jest emailowo. W ramach tej komunikacji może być wysłana ankieta dotycząca przebiegu obsługi zamówienia – jej wypełnienie jest dobrowolne. W razie wątpliwości dot. zamówienia, Obsługa Platformy będzie kontaktować się z Osobą kontaktową emailowo lub telefonicznie.

Złożenie zamówienia oznacza złożenie właścicielowi Platformy oferty zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Klienta zamówionych produktów. Oferta jest wiążąca dla Klienta od momentu potwierdzenia emailowego potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli realizacja zamówienia jest możliwa, Klient otrzyma emailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które oznacza przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Właściciela Platformy i tym samym zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej danego zamówienia.

Właściciel Platformy ma standardowo 5 dni roboczych (a w wypadku zamówień zawierających produkty, przy których zaznaczono ograniczoną dostępność – 15 dni roboczych) na przyjęcie zamówienia do realizacji, licząc od momentu emailowego potwierdzenia otrzymania zamówienia. W wypadku nie przyjęcia zamówienia do realizacji w przewidzianym terminie, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a ewentualne płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną bezzwłocznie zwrócone Klientowi (zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie dot. zwrotu należności). Umowa sprzedaży ma charakter terminowy na czas realizacji danego zamówienia. Miejscem świadczenia związanego z realizacją zamówienia jest adres dostawy podany w zamówieniu (z wyłączeniem zamówień odbieranych osobiście w Księgarni stacjonarnej).

Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości wprowadzania w nim zmian. W wypadku chęci wprowadzenia zmian w złożonym zamówienia, prosimy o bezzwłoczny kontakt z Obsługą Platformy, która – o ile będzie to jeszcze możliwe – wprowadzi w zamówieniu oczekiwane zmiany. Wprowadzone zmiany będą potwierdzone emailowo. Wprowadzenie zmian może oznaczać konieczność dopłaty lub zwrotu pieniędzy Klientowi oraz wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

W przypadku wybrania płatności przez Internet lub przedpłatą na konto bankowe należy dokonać płatności w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia. Nieopłacone w podanym terminie zamówienia zostaną anulowane i Właściciel Platformy będzie zwolniony z ich realizacji. Zamówienia płatne przez Internet lub przedpłatą na konto kompletowane są po otrzymaniu płatności. W celu zachowania bezpieczeństwa i poufności płatności przez Internet ich realizacją zajmuje się wiarygodny, wyspecjalizowany Operator płatności internetowych. Właściciel Platformy zastrzega sobie możliwość zmian tego operatora.

Zamówienie wysyłane jest po całkowitych skompletowaniu. Jeśli zamówienie obejmuje produkty o ograniczonej dostępności, wpłynie to także na czas dostawy produktów dostępnych wcześniej. Do dostawy zamówienia wykorzystywane są dane Klienta dostępne w Platformie w momencie nadania zamówienia. Obowiązkiem Klienta jest podanie poprawnego, aktualnego i pełnego adresu dostawy. Podanie błędnego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować opóźnienia w dostawie zamówienia lub nawet brak możliwości dostarczenia zamówienia, za które Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności. Ponowienie dostawy na inny adres może wiązać się z dodatkowymi kosztami przesyłki pokrywanymi przez Klienta.

Ze względu na specyfikę zamówienia (np. dużą wagę) lub dostępność produktów, Właściciel Platformy może zdecydować o podziale zamówienia na osobne przesyłki, przy czym w takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy. Właściciel Platformy może także połączyć kilka osobno złożonych zamówień przez Klienta (z tym samym adresem dostawy) w jedną przesyłkę, o ile czas realizacji połączonych w ten sposób zamówień nie przekroczy czasu ich realizacji wynikającego z niniejszego regulaminu. Jeśli Klient zapłacił za osobne dostawy tych zamówień, otrzyma zwrot części kosztów za dostawę.

W momencie odbioru przesyłki od przewoźnika, Klient powinien zweryfikować stan przesyłki, a w wypadku stwierdzenia śladów uszkodzenia lub braku zamówionych produktów, sporządzić w obecności kuriera lub pracownika poczty stosowny protokół szkody. Przesyłki należy odebrać w czasie i miejscu wynikającym ze specyfiki wybranego sposobu dostawy. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłki albo dodatkowe koszty dostawy, jeśli klient nie odbierze przesyłki w czasie i miejscu wynikającym z wybranego typu dostawy. Zamówienia przeznaczone do odbioru osobistego w Księgarni stacjonarnej należy odebrać w ciągu 14 dni od daty poinformowania o dostępności zamówienia do odbioru. Po tym terminie Właściciel Platformy może anulować zamówienie.

Opisy i zdjęcia produktów prezentowanych na Platformie pochodzącą od ich wydawców, producentów lub dostawców. Właściciel Platformy nie weryfikuje ich poprawności względem rzeczywistych cech produktów. Oferta produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi Serwisami.

Ceny produktów dostępnych poprzez Platformę podawane są̨ w złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają̨ kosztów dostawy i kosztów płatności, które zależą od wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności oraz wartości zamówienia po rabatach. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do czasowego (promocje) lub trwałego zmieniania cen produktów, przy czym nie ma to wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed zmianą ceny. Ceny produktów mogą różnić się między Serwisami. Ceny prezentowane w koszyku aktualne są na moment dodania ich do koszyka – ceny obowiązujące w zamówieniu prezentowane są w momencie zatwierdzania zamówienia przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia do zapłaty (obejmujący aktualne ceny produktów, rabaty oraz koszty dostawy i płatności) podany jest na ekranie zatwierdzania zamówienia przez Klienta.

Platforma nie jest przeznaczona do sprzedaży hurtowej, a Właściciel Platformy może wprowadzić ograniczenia w liczbie produktów, które można jednorazowo zamówić.

Dostępność produktów może się na bieżąco zmieniać. Właściciel Platformy dokłada wszelkich starań, by prezentować aktualną dostępność produktów. Standardowo zamówienie wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponieważ w ofercie jest wiele produktów specjalistycznych o ograniczonej dostępności, czas wysłania zamówienia zawierające takie produkty może być wydłużony do 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas dotarcia zamówienia do Klienta po jego wysłaniu zależy od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Jeśli czas realizacji zamówienia przekroczy podane w regulaminie terminy, Klient może zgodzić się na realizację zamówienia w wydłużonym terminie albo anulować część lub całość zamówienia.

Potwierdzeniem zakupu zamówienia jest faktura VAT. Fakturę można pobrać z Platformy – odsyłacz znajduje się w przesłanym emailu potwierdzającym wysyłkę oraz w Panelu klienta. Do wystawienia faktury wykorzystywane są dane Klienta dostępne w Platformie w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania niektórych form płatności i dostawy Klientom, którzy co najmniej dwukrotnie nie dokonali płatności za zamówienie lub nie odebrali zamówienia w wybrany przez siebie sposób. W wypadku powtarzających się przypadków braku płatności lub braku odbioru zamówienia Właściciel Platformy może całkowicie zablokować możliwość składania zamówień przez danego Klienta.

§3. Zasady rejestracji i logowania

Rejestracja na Platformie jest całkowicie bezpłatna, ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Platformy ani składania zamówień. Rejestracja może być dokonana wyłącznie przez osoby pełnoletnie, na prawdziwe dane i we własnym imieniu lub w imieniu reprezentowanego podmiotu. Konto klienta utworzone podczas rejestracji jest wspólne dla wszystkich Serwisów.

Rejestracja umożliwia w szczególności:
- uproszczone składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych wcześniej danych,
- wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych, w tym danych kontaktowych, adresów dostawy oraz danych nabywcy i odbiorcy do faktury,
- dostęp do Panelu klienta zawierającego dane Klienta i historią zamówień,
- gromadzenie i wykorzystanie rabatów oraz kodów promocyjnych,
- uproszczone dokonywanie zwrotów.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny (dostępny w menu Serwisów w zakładce Rejestracja), podając imię i nazwisko, adres email i bezpieczne hasło (zawierające minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne) oraz potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Opcjonalnie można wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych do celów marketingowych.

Po zatwierdzeniu formularza zostanie przesłany email z odsyłaczem weryfikacyjnym na podany adres email. W celu dokończenia rejestracji należy kliknąć w przesłany odsyłacz. Bez weryfikacji za pośrednictwem przesłanego odsyłacza nie będzie możliwe zalogowanie się do Platformy.

W celu zalogowania się na utworzone podczas rejestracji Konto klienta należy skorzystać z zakładki Logowanie dostępnej w menu Serwisów. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych umożliwiających logowanie do Platformy. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich na Platformie, którym udostępnił dane do logowania.

Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie między Klientem a Właścicielem Platformy umowy o świadczeniu usług elektronicznych polegających na prowadzeniu bezpłatnego Konta klienta zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest przez czas nieoznaczony. W każdej chwili Klient może modyfikować podane podczas rejestracji dane lub zażądać usunięcia Konta klienta.

W celu całkowitego usunięcia Konta klienta należy skontaktować się z Obsługą Platformy. Usunięcie takie nastąpi niezwłocznie po zweryfikowaniu uprawnień Klienta do dysponowania danym Kontem. Zgodnie z wymogami prawa, nadal przechowywane będą natomiast dane niezbędne do rozliczeń podatkowych, w szczególności faktury.

Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w sytuacji przewidzianej prawem lub gdy doszło do rażącego naruszenia regulaminu, rozumianego jako:
- naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Platformy obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego,
- co najmniej dwukrotnego naruszenia zasad niniejszego regulaminu,
- podanie nieprawdziwych danych uniemożliwiających realizację zamówień,
- powtarzające się uporczywe rezygnowanie ze złożonych zamówień, jeśli powód rezygnacji nie leżał po stronie Właściciela Platformy.

O zablokowaniu Konta klienta Klient zostanie poinformowany emailowo. Od decyzji o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi odwołanie wyłącznie w formie pisemnej skierowane do Właściciela Platformy. Decyzja po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

Usunięcie lub zablokowanie Konta klienta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta klienta, ze skutkiem natychmiastowym.

§4. Zasady korzystania z rabatów, kuponów promocyjnych i promocji.

Klienci zarejestrowani mogą otrzymywać za zakupy rabat kwotowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach. Wysokość przyznanego rabatu różni się dla poszczególnych produktów – aktualna wysokość rabatu prezentowana jest na stronie danego produktu. Rabat naliczany jest po przyjęciu i opłaceniu zamówienia. Jeśli w danym zamówieniu wykorzystany był wcześniej przyznany rabat lub obniżka ceny wynikająca z innego tytułu, wysokość naliczonego rabatu zmniejsza się proporcjonalnie do obniżki cen produktów znajdujących się w zamówieniu.

W wypadku dokonania zwrotu produktów, rabat naliczony za zwrócone produkty będzie anulowany. Aktualna wysokość dostępnego na kolejne zamówienia rabatu prezentowana jest w Panelu klienta. Rabat nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne świadczenia niż zniżka na zamówienia składane poprzez Platformę.

By skorzystać z naliczonego rabatu należy zalogować się do Platformy i przy składaniu zamówienia podać kwotę rabatu, którą chce się wykorzystać, przy czym kwota zamówienia po rabacie musi wynosić przynajmniej 1 zł. Ze względów podatkowych kwota uwzględnionego w zamówieniu rabatu może różnić się o kilka groszy od podanej przez Klienta kwoty, a różnica zostanie uwzględniona w rabacie dostępnym na kolejne zamówienia.

Klienci mogą otrzymywać kupony promocyjne uprawniające do rabatu kwotowego lub procentowego. Do skorzystania z kuponów niezbędne jest aktywne Konto klienta. Ważność kuponów może być ograniczona czasowo – po upływie ważność skorzystanie kuponu jest niemożliwe. W celu realizacji kuponu należy podać jego unikalny kod podczas składania zamówienia.

Właściciel Platformy może organizować różne akcje promocyjne, w szczególności dotyczące obniżki kwotowej lub procentowej wybranych produktów, grupy produktów, całego zamówienia bądź kosztów płatności i dostawy. Promocja może być uzależniona od spełnienia konkretnych warunków (np. minimalnej kwoty zamówienia, uwzględnienia w zamówieniu określonych produktów lub posiadania aktywnego Konta klienta) – szczegółowe warunki danej promocji są każdorazowo opisane na stronie promocji.

O ile nie zaznaczono inaczej w opisie promocji, promocje nie łączą się. Promocje są ograniczone czasowo, a dodatkowo mogą być prowadzone do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania Promocja może być uzależniona od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia.

§5. Zasady zwrotów i odstąpienia od umowy

Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie odstąpienia od umowy. Jeśli przepisy prawa wprowadzają korzystniejsze rozwiązania niż opisane w tym paragrafie, mają one charakter nadrzędny.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na Platformie ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przez przepisy prawa (wymienionych poniżej). W wypadku produktów oznaczonych jako komplet (w nazwie lub danych produktu), możliwy jest zwrot wyłącznie całego kompletu.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien poinformować Właściciela Platformy o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

W celu ułatwienia skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Właściciel Platformy oferuje interaktywny formularz zwrotów (odsyłacz do niego znajduje się w emailu potwierdzających realizację zamówienia oraz w Panelu klienta). Skorzystanie przez Konsumenta z interaktywnego formularza zwrotów dostępnego na Platformie traktowane jest jako poinformowanie Właściciela Platformy o odstąpieniu od umowy.

Konsument może również przesłać stosowne oświadczenie listem tradycyjnym lub emailem bądź skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wybór najdogodniejszego sposobu złożenia oświadczenia należy do klienta. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał informację o odstąpieniu od umowy przed upływem przewidzianego terminu. Dla sprawnej obsługi zwrotu prosimy podać numer faktury lub numer zamówienia, którego dotyczy zwrot.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części,
- dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszej z rzeczy,
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwracany produkt należy odesłać na swój koszt do Magazynu (nie będą przyjmowane przesyłki za pobraniem). Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

Właściciel Platformy zwróci Konsumentowi uiszczoną należność za zwracany produkt w sposób i w terminie opisanych w paragrafie dot. zwrotu należności. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty za zamówienie lub dostarczenia produktu inny niż najtańszy oferowany, Właściciel Platformy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeśli produkt został uszkodzony lub zabrudzony przez Klienta albo nosi ślady użytkowania, Właściciel Platformy ma możliwość nieuznania odstąpienia od umowy bądź obniżenia zwracanej należności o kwotę odpowiadającą utracie rynkowej wartości przez produkt. Koszt ponownego wysłania takich produktów ponosi Konsument.

Jeśli Konsument otrzymał rabat na koszty dostawy lub płatności, a po dokonaniu zwrotu wartość zamówienia nie spełnia warunków do uzyskania tego rabatu, rabat zostaje anulowany i odliczony od należności na rzecz Konsumenta.

W wypadku uznania zwrotu i odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Właściciel Platformy wystawi fakturę korygującą i poinformuje o tym fakcie emailowo. Fakturę korygującą można pobrać poprzez odsyłacz znajdujący się w przesłanym emailu lub w Panelu klienta.

§6. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Użytkowników wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie składania reklamacji. Jeśli przepisy prawa wprowadzają korzystniejsze rozwiązania niż opisane w tym paragrafie, mają one charakter nadrzędny.

Właściciel Platformy jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktów bez wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy produkcie zaznaczono inaczej i z tego tytułu został Klientowi przyznany rabat. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Reklamacja z tytułu rękojmi musi zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację wraz z danymi kontaktowymi oraz kopię dowodu zakupu lub numer faktury, wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać reklamowany produkt wraz z treścią reklamacji do Magazynu. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane, ale w wypadku uzasadnionej reklamacji koszt wysyłki (maksymalnie do kwoty będącej opłatą za najtańszą dostępną przesyłkę pocztową pozwalającą na dokonanie zwrotu, zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej) zostanie zwrócony Klientowi.

Właściciel Platformy ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia do Magazynu reklamowanego produktu wraz z treścią reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. W przypadku uznania reklamacji, Właściciel Platformy wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę i odeśle go do Klienta na swój koszt. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zapłaconej za produkt dotknięty wadą fizyczną. W wyniku uzgodnienia między Klientem a Właścicielem Platformy, Klient może się też zgodzić na otrzymanie w zamian innego produktu i ewentualne rozliczenie różnicy w cenie.

W wypadku Klienta, który nabył produkt w celu związanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient, który nie jest Konsumentem), odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się wyłącznie do prawa do żądania usunięcia wady. Z wyjątkiem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Klientowi, który nie jest Konsumentem, ogranicza się do kwoty zapłaconej za nabycie danego produktu.

Właściciel Platformy nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, ale mogą one być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub innego gwaranta. Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać u podmiotu, który jej udzielił, zgodnie z przewidzianą przez niego procedurą. Uprawnienia wynikające z gwarancji w żaden sposób nie ograniczają uprawnień wynikających z rękojmi.

§7. Zasady zwrotu należności

Właściciel Platformy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia:
- otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy czym zwrot należności może być wstrzymany do chwili zwrotu produktu do Magazynu, jeśli nie nastąpił on przed tym terminem,
- anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
- nieprzyjęcia oferty dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry,
- uznania reklamacji przy braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu,
- nadpłaty za zamówienie.

Zwrot należności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, który Klient użył do zapłaty za zamówienie, z wyjątkiem płatności za pobraniem przy odbiorze.

W wypadku:
- płatności przelewem (przedpłata albo płatność z odroczonym terminem) wykonany zostanie przelew zwrotny na rachunek bankowy, z którego przyszedł przelew,
- płatności przez Internet wykonana zostanie zwrotna płatność za pośrednictwem Operatora płatności internetowych,
- płatności za pobraniem przy odbiorze zostanie wykonany przelew na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu, a jeśli Klient nie dysponuje rachunkiem bankowy, zwrotna płatność zostanie wykonana w innych uzgodniony z Klientem sposób,
- płatności gotówką lub kartą płatniczą w Księgarni stacjonarnej zostanie odpowiednio zwrócona gotówka lub dokonany zwrot na kartę.

Jeśli przy płatności wykorzystano rabat gotówkowy lub kupon promocyjny, kwota rabatu lub kuponu zostanie zwrócona jako rabat do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zwrotnej płatności.

Postanowienia końcowe

Właściciel Platformy dokłada wszelkich starań, by jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie. Klient może złożyć reklamację dot. działania Platformy lub oferowanych w ramach niej usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez tradycyjną pocztę, emailowo lub do Obsługi Platformy. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację i wskazanie przyczyny reklamacji. Właściciel Platformy odpowie na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Zasady i warunki reklamacji dotyczące zakupionych produktów opisane są w paragrafie Zasady składania i rozpatrywania reklamacji produktów.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Właścicielem Platformy m.in. u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, u organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów lub w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto dostępna jest unijna, internetowa platforma rozwiązywania sporów konsumenckich dostępna pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Właścicielem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela Platformy.

Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Właścicielem Platformy i ewentualnych sporów prawnych jest prawo polskie.

Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn:
- konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji administracyjnych mających związek z postanowieniami niniejszego regulaminu,
- konieczności usunięcia niejasności lub błędów, które ewentualnie znalazły się w regulaminie,
- rozbudowy lub zmiany funkcjonalności bądź warunków technicznych Platformy i oferowanych w ramach niej usług świadczonych drogą elektroniczną,
- przeciwdziałania nadużyciom,
- zmiana danych kontaktowych, teleadresowych, nazwy lub numeru identyfikacyjnego Właściciela Platformy.

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na Platformie, a informacja o zmianie zostanie rozesłana Klientom zarejestrowanym emailowo. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klientów zarejestrowanych, którzy nie wypowiedzą umowy o prowadzenie konta przed datą wejścia w życie nowego regulaminu. Termin wejścia w życie nowego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany.

Załącznik 1 – Grupa serwisów wchodzących w skład Platformy WszystkieKsiazki.pl.

Księgarnia Akademickawww.akademicka.com
Księgarnia APSwww.KsiegarniaAPS.pl
Księgarnia Dla Nauczycieliwww.KsiegarniaDlaNauczycieli.pl
Księgarnia WszystkieKsiazki.plwww.wszystkieksiazki.pl